Bemiddeling

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is een efficiënte en gestructureerde methode om conflicten op te lossen op vrijwillige basis. De partijen doen hiervoor een beroep op een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar. Zijn taak bestaat erin de partijen te helpen om zelf, met volledige kennis van zaken, tot een billijke overeenstemming te komen die de behoeften van alle partijen respecteert.

Bemiddeling is waarschijnlijk een van de oudste en meest natuurlijke manieren om conflicten op te lossen. Elk van ons is ongetwijfeld al meerdere keren bemiddelend tussenbeide gekomen, misschien zelfs onbewust, bijvoorbeeld om een ruzie op te lossen.

Bemiddeling, wanneer die in de betekenis van de wet van 21 februari 2005 door beroepsmensen wordt uitgevoerd, verzekert de juridische veiligheid van de engagementen die eraan verbonden zijn.


Wat is het doel van bemiddeling?

Het uiteindelijke doel van bemiddeling is om tot een akkoord te komen om het geschil af te sluiten. Het bemiddelingsakkoord is meestal schriftelijk en bekrachtigt dat wat werd overeengekomen tussen de partijen.

Het woord akkoord houdt in dat beide partijen de gemaakte afspraken respecteren. Een bemiddeling gebeurt altijd op vrijwillige basis en het is dus mogelijk dat ze eindigt zonder dat er een akkoord is.


Wat zijn de voordelen van bemiddeling?

Het is uiteraard veel interessanter om een conflict in der minne op te lossen. Ieder van ons is zich hiervan bewust door zijn eigen dagelijkse ervaring.

Je houdt volledige controle over de inhoud van de overeenkomst en laat de beslissing niet over aan een rechter.

Een gerechtelijke procedure leidt vaak tot een onherstelbare breuk in de onderlinge relaties, vooral in conflicten met personen uit onze onmiddellijke omgeving, zoals familie, buren of collega’s. Dit is grotendeels te verklaren door het afstandelijke, officiële en soms vijandige karakter van de procedure.

Bij het overleg onder begeleiding van een bemiddelaar gaan de partijen samen op kalme en serene wijze op zoek naar een aanvaardbare oplossing voor hun conflict. Bovendien gebeurt dit in een gezellige en vertrouwelijke ruimte. Als de uiteindelijke oplossing door beide partijen wordt aanvaard, verhoogt dit de kansen op de toekomstige naleving ervan.