Erkend Bemiddelaar

Rol van de bemiddelaar

De bemiddelaar probeert terug een dialoog op gang te brengen. Door naar alle partijen te luisteren en een constructieve dialoog te voeren, zal hij hen ondersteunen om tot een akkoord te komen.

De bemiddelaar is neutraal betrokken. Dat wil zeggen dat hij de belangen van alle partijen aanhoort.

De bemiddelaar geeft informatie en kan verschillende opties of oplossingen aanreiken. Hij zal echter nooit sturen in een bepaalde richting of een oordeel over een gekozen oplossing uitspreken.

Bemiddeling is vertrouwelijk. Al wat gezegd of uitgewisseld wordt, mag niet gebruikt worden buiten de context van de bemiddeling. De bemiddelaar is gebonden door het beroepsgeheim. Hij zal nooit rapporteren aan derden of aan de rechtbank.

De bemiddelaar maakt een overeenkomst, een bemiddelingsakkoord. Deze overeenkomst wordt gehomologeerd door de rechtbank, waardoor ze dezelfde uitvoerende kracht heeft als een vonnis.


Erkenning als bemiddelaar door de Federale Bemiddelingscommissie

Om te worden erkend als bemiddelaar moet men voldoen aan enkele voorwaarden:

  1. door huidige of vroegere uitoefening beschikken over de vereiste kwalificaties met betrekking tot de aard van het geschil

  2. al naargelang van het geval beschikken over een opleiding aangepast aan het uitoefenen van bemiddeling

  3. garanties voorleggen voor de onafhankelijkheid en onpartijdigheid die nodig zijn bij de bemiddeling

  4. geen schriftelijke veroordelingen hebben op zijn strafregister die onverzoenbaar zijn met de uitoefening van de functie van erkend bemiddelaar

  5. geen disciplinaire of administratieve sancties hebben opgelopen die onverzoenbaar zijn met de functie van erkend bemiddelaar, en nooit zijn erkenning kwijtgeraakt zijn

Erkende bemiddelaars moeten bovendien deelnemen aan een permanente vorming waarvan het programma wordt erkend door de Federale Bemiddelingscommissie.

Na het bekomen van een erkenning, moet elke bemiddelaar om zijn erkenning te behouden om de twee jaar bewijs leveren van 18 uur gevolgde erkende permanente vorming. Niet erkende vormingen kunnen in aanmerking komen mits de bemiddelaar daarvoor geval per geval een aanvraag indient. De indiening van het dossier daarvoor dient spontaan te gebeuren bij het secretariaat van de Federale Bemiddelingscommissie.

Bekijk ook:

Over de FBC