Privacyverklaring

GDPR

Trajectbemiddeling Leuven

Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens


 1. Inleiding

Trajectbemiddeling Leuven is een initiatief van Forum Bemiddeling Leuven samen met de Familierechtbank Leuven en de Balie van Advocaten Leuven met als doel de verschillende wijzen waarop een familiaal geschil kan worden opgelost toe te lichten. In dit kader worden door de trajectbemiddelaars persoonsgegevens verwerkt en treedt Forum Bemiddeling Leuven als verwerkingsverantwoordelijke op.

Forum Bemiddeling Leuven (hierna ‘wij’) hecht veel belang aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit beleid leggen we uit welke persoonsgegevens door de trajectbemiddelaars worden verzameld, waarom en hoe deze worden verwerkt en met wie deze al dan niet worden gedeeld. Er wordt ook uitgelegd welke rechten u hebt in verband met uw persoonsgegevens evenals hoe ons te contacteren of een klacht te formuleren.

 1. Wie is verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens?

Forum Bemiddeling Leuven verwerkt uw persoonsgegevens. Forum Bemiddeling Leuven is een feitelijke vereniging. Voor alle vragen die u zou hebben betreffende dit privacy beleid of om uw rechten betreffende uw persoonsgegevens uit te oefenen, kan u ons contacteren via gewone post op het volgende adres Diestsesteenweg, 52/0302, 3010 Kessel-Lo of op het volgende e-mailadres: permanentie@trajectbemiddelingleuven.be.

 1. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op uw verzoek met als doel aan u informatie te verschaffen over de verschillende wijzen waarop u uw familiaal geschil kan oplossen.

 1. Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Voor wat betreft de verwerking van de persoonsgegevens van de personen die Trajectbemiddeling Leuven contacteren via permanentie@trajectbemiddelingleuven.be om een online afspraak te maken, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om op uw verzoek deze trajectbemiddelingen te organiseren en u over de verschillende wijzen waarop u uw familiaal geschil kan oplossen te informeren.

Gelet op het initiatief van Forum Bemiddeling Leuven samen met de Familierechtbank Leuven en de Balie van Advocaten Leuven alsook het zeer beperkt gebruik van uw persoonsgegevens, zijn wij van mening dat uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden niet zwaarder wegen dan onze rechtmatige belangen om uw persoonsgegevens te verwerken. Indien u het hier niet mee eens bent en u niet wenst dat uw persoonsgegevens voor het hierboven aangegeven doel worden verwerkt, vragen wij u ons te contacteren op permanentie@trajectbemiddelingleuven.be daar u het recht heeft om zich tegen een dergelijke verwerking te verzetten (zie verder: Wat zijn uw rechten?).

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verwerken uw contactgegevens zoals uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer alsook het rolnummer van uw zaak.

Het verstrekken van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke vereiste om een trajectbemiddeling online te kunnen organiseren alsook een online aanwezigheidsattest te kunnen afleveren. Het niet geven van deze persoonsgegevens heeft tot gevolg dat Trajectbemiddeling Leuven de trajectbemiddeling niet kan organiseren.

 1. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Als algemene regel delen wij uw persoonsgegevens niet met derden.

In welbepaalde gevallen doen wij dit wel:

 • Door de afgifte via e-deposit van uw aanwezigheidsattest dat bestemd is voor de Familierechtbank Leuven,

 • Wanneer het nuttig of noodzakelijk is voor het doel, aan IT en hosting dienstenverleners, in welk geval wij een verwerkersovereenkomst afsluiten met de partijen die toegang zullen hebben tot uw persoonsgegevens voor de uitvoering van hun diensten,

 • Met het oog op onze interne organisatie, om te kunnen samenwerken met de trajectbemiddelaars die in het kader van Trajectbemiddeling Leuven de trajectbemiddelingen organiseren.

 1. Worden uw persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven?

Als algemene regel delen wij uw persoonsgegevens niet met derden in landen buiten de EU.

 1. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden 1 maand bewaard.

 1. Wat zijn uw rechten?

U hebt een aantal rechten in verband met de persoonsgegevens die wij van u verwerken, meer bepaald:

 • Recht van inzage: u hebt een inzagerecht m.b.t. welk type persoonsgegevens wij van u verzamelen, hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en u hebt recht op een kopie van uw persoonsgegevens.

 • Recht tot rectificatie: u hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens die wij verwerken te actualiseren of rectificeren.

 • Recht op gegevenswissing: in bepaalde omstandigheden kan u vragen dat wij uw persoonsgegevens wissen.

 • Recht op beperking van de verwerking: u hebt het recht te vragen dat wij het gebruik van uw persoonsgegevens in welbepaalde omstandigheden stopzetten zo ondermeer wanneer u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij over u verzamelen inaccuraat zijn of dat ons gebruik van uw persoonsgegevens onrechtmatig is. Indien u op geldige wijze dit recht uitoefent, zullen wij uw persoonsgegevens opslaan en zullen wij deze niet langer verwerken totdat dit discussiepunt is opgelost.

 • Recht van bezwaar: daar waar wij ons op onze gerechtvaardigde belangen baseren om uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u het recht om u tegen dit gebruik te verzetten.

 • Recht op overdraagbaarheid: u mag ons verzoeken om bepaalde persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en u hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen wanneer dit technisch mogelijk is.

Om uw rechten betreffende uw persoonsgegevens uit te oefenen, kan u ons via het volgende e-mailadres contacteren: permanentie@trajectbemiddelingleuven.be

Wij kunnen u om bewijs van uw identiteit vragen omwille van beveiligingsredenen en teneinde niet toegelaten bekendmaking of misbruik van uw persoonsgegevens te vermijden.

Binnen uiterlijk één maand na ontvangst van uw verzoek zullen wij de respectievelijke verzoeken afhandelen. Wanneer wij legitieme redenen hebben om niet op dit verzoek in te gaan, zullen wij de betrokkene contacteren en onze beslissing motiveren.

10.Vragen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben betreffende dit beleid of hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, aarzel niet een e-mail naar permanentie@trajectbemiddelingleuven.be te sturen.

Indien u klachten zou hebben betreffende de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kan u een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) indienen.

11. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy beleid te wijzigen teneinde te beantwoorden aan de toepasselijke privacy wetgeving. Wij kunnen dit privacy beleid op ieder ogenblik herzien door er wijzigingen in aan te brengen. Op ieder ogenblik kan u de actuele versie van dit privacy beleid op onze website terugvinden.