Deontologische Code

"Deontologische Code *

  1. De deontologische code is van toepassing op eenieder die de titel van erkend bemiddelaar draagt in de zin van artikel 1726 van het Gerechtelijk Wetboek.

  2. De bepalingen van deze code hebben tot doel het publiek te beschermen en de kwaliteit van de diensten, gepresteerd door de houders van de titel van erkend bemiddelaar te waarborgen.

  3. In het kader van zijn professionele activiteit, mag de erkend bemiddelaar geen daden stellen die de waardigheid en de integriteit van het beroep in het gedrang kunnen brengen. De code strekt er niet toe handelingen te bestraffen die geen verband houden met de professionele activiteit van de bemiddelaar of die zonder gevolgen zijn ten aanzien van die activiteit.

Bijzondere aandacht is er voor onderstaande onderwerpen:

  • bekwaamheid van de bemiddelaar

  • ethiek van de bemiddelaar

  • onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de bemiddelaar inclusief de thematiek van belangenconflicten (a

  • vertrouwelijkheid en beroepsgeheim

Deze deontologische code werd vastgesteld bij beslissing van 16/12/2020 en werd integraal gepubliceerd op de website van de Federale Bemiddelingscommissie onder Gedragscode.


*vervangt de dedragscode (art. 1727 § 6, 7° Ger.W.)